Podstawowe definicje

Polityka prywatności – niniejszy dokument dostępny pod domeną robotpartner.pl/polityka-prywatności/ zawiera informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.
Robot Partner – Robot Partner Sp. z o.o., właściciel serwisu i jego Administrator. Dane: Robot Partner Sp. z o.o  ul. Zawieprzycka 8M, 20-228 Lublin, Polska, biuro@robotpartner.pl, NIP: 7123305373, REGON: 363450816, KRS: 0000 595 425
Serwis – serwis internetowy Robot Partner Sp. z o.o. znajduje się pod domeną robotpartner.pl wraz z zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie oraz subdomenach.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu robotpartner.pl

Kim jesteśmy

 1. Adres naszej strony internetowej to: https://www.robotpartner.pl.
 2. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu firmy Robot Partner są zastrzeżone.
 3. Robot Partner dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
 4. Robot Partner na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
 5. Robot Partner zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu.
 6. Robot Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Gromadzenie danych

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przetwarzanie danych

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu, Robot Partner zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu: a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy e-mail; Większość danych zaliczanych do tej kategorii stanowią dane kontaktowe firmy. Robot Partner może udostępnić niektóre z nich (np. adres e-mail) firmom trzecim biorącym udział w obsłudze zapytania z formularza. b) informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Robot Partner przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej.
 2. Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Serwisu, Robot Partner uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
 3. Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania bieżącej oferty Robot Partner, mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.

Media

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność Robot Partner lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zostało zaznaczone inaczej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów, mediów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów, mediów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).
 3. Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody Robot Partner wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, znaki towarowe innych podmiotów i firm lub uznawane za takie przez Robot Partner, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).

Ciasteczka

Serwis może wykorzystywać „cookies” („ciasteczka”), identyfikujące Użytkownika Serwisu – w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają danych osobowych a warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

 1. Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że następuje to za zgodą podmiotu, którego te dane dotyczą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Robot Partner, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu monitorowania ruchu w Serwisie, monitorowania oglądalności Serwisu.

Jakie masz prawa do swoich danych

Użytkownik Serwisu posiada prawo dokonania zmiany podanych danych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z Robot Partner w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Jak chronimy twoje dane?

 1. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Robot Partner dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Robot Partner zapewnia wszystkim Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych. Podczas przekazywania danych korzysta ze standardowych protokołów i mechanizmów zabezpieczeń.

Zmiany polityki prywatności

Robot Partner może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w prawie lub praktykach Robot Partner co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby Robot Partner lub na następujący adres email: biuro@robotpartner.pl. Zarząd Robot Partner Sp. z o.o.